Privātuma Politika

1.Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

SIA Smartstore apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
– līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
– normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
– saskaņā ar Klienta – datu subjekta piekrišanu;
– likumīgās interesēs .

SIA Smartstore likumīgās intereses ir:
– veikt komercdarbību;
– pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;
– nodrošināt līguma saistību izpildi;
– saglabāt Klientu preču un pakalpojumu pasūtījumus, kā arī piezīmes par tiem (piemēram mutiskas vai rakstiskas);
– analizēt SIA Smartstore mājaslapas darbību;
– administrēt SIA Smartstore Klienta kontu;
– reklamēt savas preces un pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;
– nosūtīt ziņojumus par pieteikuma un pirkuma līgumu izpildes gaitu;
– novērst krāpniecību;
– administrēt pirkumus, maksājumus un pasūtījumus;
– informēt sabiedrību par savu darbību.

2.Personas datu apstrādes nolūki

2.1. SIA Smartstore apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
– klienta identificēšanai;
– līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
– preču piegādei un pakalpojumu ierīkošanai un sniegšanai (līguma saistību izpildei);
– preču reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;
– klientu apkalpošanai;
– iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
– norēķinu administrēšanai; 
– mājas lapas darbības uzlabošanai.

3.Personas datu apstrāde

3.1. SIA Smartstore apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

3.2. Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai SIA Smartstore var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības, piemēram, preču piegāde, līzinga pakalpojumi, komerciālu ziņojumu izsūtīšana un tamlīdzīgi. Izpildot šos uzdevumus, SIA Smartstore sadarbības partneri apstrādā Klienta personas datus un ir uzskatāmi par SIA Smartstore datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un SIA Smartstore ir tiesības nodot sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.

3.3. SIA Smartstore sadarbības partneri (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar noslēgto Datu apstrādes līgumu un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei SIA Smartstore uzdevumā.

3.4. SIA Smartstore neizpauž trešajām personām Klienta personas datus izņemot šādus gadījumus:
– ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros (piemēram preču piegāde);
– ja Klients ir devis skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
– ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
– ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos SIA Smartstore likumīgo interešu aizsardzībai.

4.Personas datu glabāšanas notiek tik ilgi:

– kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;
– kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA Smartstore vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses;
– kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
– kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

5.Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

5.1. Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. Lielākā daļa Klienta informācijas jau ir ievietota www.smartstore.lv (Mans konts), kur Klients var pārliecināties par savu datu pareizumu, tos labot un atsaukt piekrišanas komerciālu ziņojumu saņemšanai.

5.2. Klients ir tiesīgs pieprasīt izbeigt viņa personas datu apstrādi, pieprasīt informāciju par mērķiem kādiem tiek izmantoti viņa personas dati, kā arī pieprasīt viņa personas datu pārsūtīšanu plaši izmantotajā formātā viņam pašam vai trešajām personām. Lai izvairītos no klienta datu un tiesību ļaunprātīgas izmantošanas, pieteikumu var iesniegt tikai tādā formā, kas ļauj identificēt personas, kas iesniedz pieteikumu, identitāti (pieteikums jāparaksta digitālā veidā). Mums ir tiesības sniegt atbildi uz šādiem pieteikumiem 30 dienu laikā.
Prasība izbeigt datu apstrādi tiek uzskatāma par pastāvīgā klienta līguma izbeigšanas pieteikumu.

6.Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

6.1.Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, komerciālu paziņojumu saņemšana u.c.), var dot www.smartstore.lv mājas lapā vai zvanot.

6.2. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota.

6.3. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

6.4. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

7.Saziņa ar Klientu un komerciāli paziņojumi

7.1. SIA Smartstore veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi).

7.2. Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi SIA Smartstore veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, preču piegādes laiku saskaņošana, informācija par pirkumiem un rēķiniem, par līzinga pieteikuma statusu u.c.).

7.3. Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par SIA Smartstore veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.

7.4. Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas

7.5. SIA Smartstore pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums, kas var aizņemt 72 stundas.

8.Mājaslapas apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

8.1. SIA Smarstore mājaslapa izmanto sīkdatnes.

8.2. SIA Smartstore mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko SIA Smartstore nenes atbildību.

9.Citi noteikumi

Visu ar Privātuma politiku vai datu apstrādi saistīto jautājumu un problēmu risināšanai, kā arī gadījumos, kad klients vēlas atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas vai pilnībā dzēst savus datus no sava profila, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot elektroniskā pasta adresi info@smarstore.lv

 

_________________________________________________________________________