Privātuma politika

1.Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

SIA Smartstore apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
– līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
– normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
– saskaņā ar Klienta – datu subjekta piekrišanu;
– likumīgās interesēs .

SIA Smartstore likumīgās intereses ir:
– veikt komercdarbību;
– pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;
– nodrošināt līguma saistību izpildi;
– saglabāt Klientu preču un pakalpojumu pasūtījumus, kā arī piezīmes par tiem (piemēram mutiskas vai rakstiskas);
– analizēt SIA Smartstore mājaslapas darbību;
– administrēt SIA Smartstore Klienta kontu;
– reklamēt savas preces un pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;
– nosūtīt ziņojumus par pieteikuma un pirkuma līgumu izpildes gaitu;
– novērst krāpniecību;
– administrēt pirkumus, maksājumus un pasūtījumus;
– informēt sabiedrību par savu darbību.

2.Personas datu apstrādes nolūki

2.1. SIA Smartstore apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
– klienta identificēšanai;
– līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
– preču piegādei un pakalpojumu ierīkošanai un sniegšanai (līguma saistību izpildei);
– preču reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;
– klientu apkalpošanai;
– iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
– norēķinu administrēšanai; 
– mājas lapas darbības uzlabošanai.

3.Personas datu apstrāde

3.1. SIA Smartstore apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

3.2. Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai SIA Smartstore var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības, piemēram, preču piegāde, līzinga pakalpojumi, komerciālu ziņojumu izsūtīšana un tamlīdzīgi. Izpildot šos uzdevumus, SIA Smartstore sadarbības partneri apstrādā Klienta personas datus un ir uzskatāmi par SIA Smartstore datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un SIA Smartstore ir tiesības nodot sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.

3.3. SIA Smartstore sadarbības partneri (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar noslēgto Datu apstrādes līgumu un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei SIA Smartstore uzdevumā.

3.4. SIA Smartstore neizpauž trešajām personām Klienta personas datus izņemot šādus gadījumus:
– ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros (piemēram preču piegāde);
– ja Klients ir devis skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
– ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
– ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos SIA Smartstore likumīgo interešu aizsardzībai.

4.Personas datu glabāšanas notiek tik ilgi:

– kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;
– kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA Smartstore vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses;
– kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
– kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

5.Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

5.1. Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. Lielākā daļa Klienta informācijas jau ir ievietota www.smartstore.lv (Mans konts), kur Klients var pārliecināties par savu datu pareizumu, tos labot un atsaukt piekrišanas komerciālu ziņojumu saņemšanai.

5.2. Klients ir tiesīgs pieprasīt izbeigt viņa personas datu apstrādi, pieprasīt informāciju par mērķiem kādiem tiek izmantoti viņa personas dati, kā arī pieprasīt viņa personas datu pārsūtīšanu plaši izmantotajā formātā viņam pašam vai trešajām personām. Lai izvairītos no klienta datu un tiesību ļaunprātīgas izmantošanas, pieteikumu var iesniegt tikai tādā formā, kas ļauj identificēt personas, kas iesniedz pieteikumu, identitāti (pieteikums jāparaksta digitālā veidā). Mums ir tiesības sniegt atbildi uz šādiem pieteikumiem 30 dienu laikā.
Prasība izbeigt datu apstrādi tiek uzskatāma par pastāvīgā klienta līguma izbeigšanas pieteikumu.

6.Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

6.1.Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, komerciālu paziņojumu saņemšana u.c.), var dot www.smartstore.lv mājas lapā vai zvanot.

6.2. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota.

6.3. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

6.4. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

7.Saziņa ar Klientu un komerciāli paziņojumi

7.1. SIA Smartstore veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi).

7.2. Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi SIA Smartstore veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, preču piegādes laiku saskaņošana, informācija par pirkumiem un rēķiniem, par līzinga pieteikuma statusu u.c.).

7.3. Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par SIA Smartstore veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.

7.4. Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas

7.5. SIA Smartstore pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums, kas var aizņemt 72 stundas.

8.Mājaslapas apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

8.1. SIA Smarstore mājaslapa izmanto sīkdatnes.

8.2. SIA Smartstore mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko SIA Smartstore nenes atbildību.

9,Citi noteikumi

Visu ar Privātuma politiku vai datu apstrādi saistīto jautājumu un problēmu risināšanai, kā arī gadījumos, kad klients vēlas atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas vai pilnībā dzēst savus datus no sava profila, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot elektroniskā pasta adresi info@smarstore.lv

Nosacījumi

1. Vispārējie noteikumi 

1.1  www.smartstore.lv interneta veikalu pārstāv uzņēmums SIA Smartstore, Reg. Nr.   40103807273, Jelgavas iela 63 k-3 -401c. Rīga, LV- 1004, info@smartstore.lv, telefona nr. +371 20024990.

1.2. Pasūtot preci interneta veikalā www.smartstore.lv, starp Pircēju un Pārdevēju tiek slēgts Distances līgums, un Pircējs piekrīt preces pārdošanas Noteikumiem, kuri izskaidroti zemāk. Pārdevējam ir tiesības veikt grozījumus šajos Noteikumos.

1.3. Savstarpējās attiecības starp Pircēju un Pārdevēju reglamentē Latvijas Republikas likumdošana. 

 2. Pasūtījuma noformēšana, piegāde un apmaksa

2.1. SIA Smartstore piedāvātās preces ir iespējams iegādāties, noformējot pasūtījumu internetveikalā www.smartstore.lv, zvanot pa tālruni +371 20024990 vai rakstot uz e-pastu info@smartstore.lv.

2.2. Pircējam ir jānorāda savi personas dati (vārds, uzvārds, preču piegādes adrese, telefona numurs, e-pasts), lai Pārdevējs spētu izpildīt pasūtījumu.

2.3. Pārdevējs nav atbildīgs par informāciju, kuru Pircējs norāda pasūtījuma reģistrācija formā, precizitāti un ticamību.

2.4. Pārdevējs apstiprina, ka Pircēja dati tiks izmantoti tikai piegādes un tiešās tirdzniecības nolūkos.

2.5. Pārdevējs apņemas neizpaust Pircēja personīgos datus trešajām personām, izņemot Pārdevēja partnerus, kas veic preču piegādi vai citus ar Pircēja pasūtījumu saistītus pakalpojumus. Visos citos gadījumos Pircēja personas datus drīkst atklāt trešajām personām tikai Latvijas Republikas tiesību aktu noteiktajā kārtībā.

2.6. Pēc pasūtījuma noformēšanas internetveikalā www.smartstore.lv, 1 darba dienas laikā ar Pircēju sazināsies Pārdevējs, lai informētu Pircēju par preces pieejamību Pārdevēja noliktavā un vienotos par saņemšanas laiku.

2.7. Ja Klients noformēja preces pasūtījumu daudzumā, kas pārsniedz norādītās preces daudzumu Pārdevēja noliktavā, Pārdevējs par to informē Pircēju telefoniski vai uz e-pastu, kuru Pircējs norādīja pasūtījuma noformēšanas laikā. Pircējam ir tiesības apmaksāt un saņemt preci tādā daudzumā, kādā prece ir pieejama Pārdevēja vai tā piegādātāju noliktavā, vai atlikt pasūtījuma noformēšanu līdz brīdim, kad Pircēja visas vēlamās preces ir pieejamas Pārdevēja noliktavā nepieciešamā daudzumā. Ja Pārdevējam nav izdevies sazināties ar Pircēju par pasūtījuma saskaņošanu 3 darba dienu laikā, tad Pārdevējam ir tiesības anulēt pasūtījumu.

2.8 Gadījumā, kad preces nav Pārdevēja noliktavā vajadzīgajā daudzumā, tajā skaitā no Pārdevēja neatkarīgo iemeslu dēļ, Pārdevējam ir tiesības anulēt doto pozīciju Pircēja Pasūtījumā, informējot par to Pircēju.

2.9. Preces saņemšanas termiņš ir atkarīgs no Pircēja izvēlētā piegādes veida un preces pieejamības Pārdevēja noliktavā. 

2.10. Pārdevējs cenšās ievērot norādītos piegādes termiņus, bet ir iespējami Preces piegādes kavējumi no Pārdevēja neatkarīgo iemeslu dēļ.

2.11. Gadījumos, kad Prece nav piegādāta Pircējam, tās nozaudēšanas pasta (kurjerpasta) dienesta darbinieku vainas dēļ piegādes brīdī, Pārdevējs atlīdzina klientam apmaksātās preces un piegādes vērtību tikai pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis no pasta vai kurjera dienesta nozaudēšanas apliecnājumu.

2.12. Preces nejaušas nozaudēšanas vai bojājuma risks pāriet uz Pircēju brīdī, kad Pircējs saņem Pasūtījumu.

2.13. Pasūtījuma apmaksas iespēja ir atkarīga no izvēlētā piegādes veida. 

2.14. Cenas internetveikalā smartstore.lv ir norādītas eiro (EUR) un ar iekļautu pievienotās vērtības nodokli PVN. Cenās nav iekļautas piegādes izmaksas.

2.15. Gadījumā, ja internetveikalā ir norādītas nekorektas cenas, Pārdevējs pie pirmās iespējas informē Pircēju, lai anulētu vai koriģētu pasūtījumu.

2.16. Pārdevējam ir tiesības piešķirt Pircējam atlaides Precei. Pārdevējs ir tiesīgs tās grozīt vienpusējā kārtībā.

3. Preces atgriešana

3.1. Saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumu un MK noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu” Patērētājam ir tiesības atkāpties no līguma 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas un atgriezt preci pārdevējam.

Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējam ar nepārprotamu paziņojumu (piemēram, pa pastu nosūtītu vēstuli, telefonu vai e-pastu) mūs – SIA Smartstore ir jāinformē par lēmumu atteikties no šā līguma. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja paziņojums par atteikuma tiesību izmantošanu tiks sniegts pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

3.2. Preces atgriešana ir iespējama tikai gadījumos, ja precei ir saglabāta pilnā tās komplektācija, ārējais izskats, oriģinālais iesainojums un patēriņa īpašības.

3.3. Lai atgrieztu preci, Pircējam ir nepieciešams aizpildīt Atteikuma veidlapu un kopā ar preci jānosūta atpakaļ SIA Smartstore uz adresi  Jelgavas iela 63 k-3 -401c. Rīga, LV- 1004. Atteikuma veidlapa ir pieejama pie Pārdevēja pēc pieprasījuma.

3.4. Pēc atgrieztās preces saņemšanas, Pārdevējs 14 dienu laikā atmaksā Pircējam samaksāto pilnu preces vērtību. Nauda tiek atgriezta uz Pircēja bankas norēķinu kontu, kas Pircējam ir norādīts Atteikuma veidlapā. Piegādes izmaksas, kas saistītas ar preces atgriešanu, arī tiks atgrieztas Pircējam (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka Pircējs ir izvēlējies piegādes veidu, kas nav Pārdevēja piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids).

3.5. Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt atpakaļ no Pircēja preci, ja prece tika lietota, nav atgriezta oriģinālā iesaiņojumā vai ir bojāta, kā arī ir manāmi preces defekti, vai tā nav pilnā komplektācijā.

3.6. Ar Preces lietošanas uzsākšanu Paterētājs apliecina to, ka Prece atbilst pasūtītai un nav atgriežama.

4. Garantija

4.1. Iegādāto preci aicinām lietot tikai saskaņā ar tās ražotāja norādījumiem, atbilstoši preces īpašībām un paredzētajiem lietošanas mērķiem.

4.2. Pārdevējs nenes atbildību par Pircēja radušos zaudējumu, kas radies Preces nepareizas lietošanas rezultātā.

4.3. Internetveikalā www.smartstore.lv pieejamām precēm ir ražotāja garantija, kas ir norādīta preces aprakstā, vai ir iespējams uzzināt sazinoties ar Pārdevēju.

4.4. Patērētājiem 24 mēnešu laikā no preces piegādes dienas ir likumā noteiktas tiesības pieteikt prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu preci sazinoties ar Pārdevēju. 

5. Citi noteikumi

5.1. Preču aprakstiem un fotoattēliem internetveikalā www.smartstore.lv ir informatīvs raksturs. Preces krāsa var atšķirties no redzamās internetveikalā. Pārdevējs nenes atbildību par fotoattēlu krāsu parametriem Pircēja displejā.

5.2. Pirms Pasūtījuma noformēšanas Pircējam ir tiesības vērsies pie Pārdevēja ar preces detaļu precizēšanu. Ja Pircējs nav vērsies pie Pārdevēja pēc detalizētiem skaidrojumiem, uzskatāms, ka Pircējam, noformējot pasūtījumu, nav radušās šaubas par preces īpašībām.

5.3. Pārdevējam ir tiesības nosūtīt Pircējiem informatīvos e-pastus un reklāmas. Ja Pircējs vēlas atteikties no šādu paziņojumu saņemšanas, aicinām uzrakstīt e-pastu uz info@smartstore.lv.

5.4. Radušos jautājumu, kā arī domstarpību gadījumā Pircējs var sazināties ar Pārdevēju pa telefonu nr. +371 20024990, kā arī rakstot uz info@smartstore.lv vai pasta adrese Jelgavas iela 63 k-3 -401c, Rīga, Latvija, LV-1004

Sīkdatnes - Cookies

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai personalizētu saturu un nodrošinātu labāku lietotāja pieredzi. Izmantojot šo lapu, Jūs piekrītat sīkdatņu izvietošanai.

Biroja adrese

Kārļa Ulmaņa gatve 3

Rīga, LV-1004

Sazinies ar mums

info@smartstore.lv

+371 20024990